Per­son­o­plysninger

Generelt
Per­son­o­plysninger er alle slags infor­ma­tion­er, der i et eller andet omfang kan hen­føres til dig. Når du benyt­ter vores web­site ind­sam­ler og behan­dler vi en række sådanne infor­ma­tion­er. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold, hvis du tilmelder dig vores nyheds­brev, delt­ager i konkur­rencer eller under­søgelser, reg­istr­erer dig som bruger eller abon­nent, øvrig brug af ser­vices eller fore­tager køb via web­sitet.

Vi ind­sam­ler og behan­dler typisk føl­gende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din com­put­er, tablet eller mobil­tele­fon, dit IP-num­mer, geografisk plac­er­ing, samt hvilke sider du klikker på (inter­ess­er). I det omfang du selv giv­er eksplic­it sam­tykke her­til og selv ind­taster infor­ma­tion­erne behan­dles desu­den: Navn, tele­fon­num­mer, e-mail, adresse og betal­ing­so­plysninger. Det vil typisk være i forbindelse med opret­telse af login eller ved køb.

Sikker­hed
Vi har truf­fet tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger mod, at dine oplysninger hæn­deligt eller ulovligt bliv­er slet­tet, offentlig­gjort, fort­abt, for­ringet eller kom­mer til uved­k­om­mendes kend­skab, mis­bruges eller i øvrigt behan­dles i strid med lov­givnin­gen.

For­mål
Oplysningerne bruges til at iden­ti­fi­cere dig som bruger og vise dig de annon­cer, som vil have størst sandsyn­lighed for at være rel­e­vante for dig, at reg­istrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de ser­vices, du har efter­spurgt, som f.eks. at frem­sende et nyheds­brev. Heru­dover anven­der vi oplysningerne til at opti­mere vores ser­vices og ind­hold.

Peri­ode for opbe­var­ing
Oplysningerne opbe­vares i det tid­srum, der er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge. Peri­o­den afhænger af karak­teren af oplysnin­gen og bag­grun­den for opbe­var­ing. Det er der­for ikke muligt at angive en gener­el tid­sramme for, hvornår infor­ma­tion­er slettes.

Videre­givelse af oplysninger
Data om din brug af web­sitet, hvilke annon­cer, du mod­tager og evt. klikker på, geografisk plac­er­ing, køn og alder­sseg­ment m.v. videre­gives til tred­jeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tred­jeparter, der er tale om, i afs­nit­tet om ”Cook­ies” oven­for. Oplysningerne anven­des til mål­ret­ning af annon­cer­ing.

Vi benyt­ter heru­dover en række tred­jeparter til opbe­var­ing og behan­dling af data. Disse behan­dler udelukkende oplysninger på vores veg­ne og må ikke anvende dem til egne for­mål.

Videre­givelse af per­son­o­plysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giv­er sam­tykke til det. Vi anven­der kun data­behan­dlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrække­lig beskyt­telse.

 


Ind­sigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke per­son­o­plysninger, vi behan­dler om dig. Du kan desu­den til enhver tid gøre ind­sigelse mod, at oplysninger anven­des. Du kan også tilbagekalde dit sam­tykke til, at der bliv­er behan­dlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behan­dles om dig, er fork­erte har du ret til at de bliv­er ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­delse herom kan ske til: info@nutwoodnest.com. Hvis du vil klage over vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger, har du også mulighed for at tage kon­takt til Datatil­synet.
Udgiv­er
Web­sitet ejes og pub­liceres af:

Nut­wood Nest
Gl. Strand­vej 36

3050 Hum­le­bæk
Email: 
info@nutwoodnest.com